Europos bendrijos prekių ženklų sistema


Europos Parlamento pozicija dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje ir m.

Pasiektas susitarimas dėl Europos Sąjungos prekių ženklų reformos - Verslo žinios

Tarybos pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje. Europos Parlamento pozicija. Tarybos reglamentas EB Nr.

Kiekvienam asmeniui, siekiančiam gauti prekių ženklų apsaugą, turėtų būti leista nuspręsti, ar jis siekia apsaugoti tik nacionalinį ženklą vienoje ar keliose valstybėse narėse, ar tik ES prekių ženklą, ar abu šiuos ženklus; 7 nors įvertinus bendrą Bendrijos prekių ženklų sistemos veikimą pasitvirtino, kad daug tos sistemos aspektų, įskaitant pagrindinius principus, kuriais ji pagrįsta, išlaikė laiko išbandymus ir toliau atitinka verslo poreikius ir lūkesčius, Komisija m.

geriausi banko prekybos variantai cme bitcoin options interactive brokers

Turėtų būti leidžiama žymenį vaizduoti bet kokiu tinkamu pavidalu naudojant visuotinai prieinamas technologijas, ir todėl nebūtinai grafinėmis priemonėmis, jei toks vaizdavimas yra aiškus, tikslus, savarankiškas, lengvai prieinamas, suprantamas, pastovus ir objektyvus; 10 šiuo metu Reglamentu EB Nr. Todėl būtina paaiškinti absoliučius atsisakymo registruoti pagrindus kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų atvejais ir užtikrinti, kad tokie atsisakymo registruoti pagrindai visiškai derėtų su atitinkamais Sąjungos teisės aktais ir nacionaline teise, kuriuose numatoma tų intelektinės nuosavybės teisių apsauga.

Europos bendrijos prekių ženklų sistema atitinka m. Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, 16 straipsnio 1 dalį; 13 kai bendrovė tą patį ar panašų žymenį naudoja kaip prekybinį pavadinimą tokiu būdu, kad atsiranda sąsaja tarp bendrovės tokiu pavadinimu ir tos bendrovės siūlomų prekių ar paslaugų, gali atsirasti painiava dėl komercinio šaltinio, iš kurio kildinamos prekės ar paslaugos.

prekyba druskos kriptovaliuta niukaslio universiteto tarptautinė strategija

Dohos PPO ministrų konferencijoje priimtą Deklaraciją dėl TRIPS sutarties ir visuomenės sveikatos, ES prekių ženklo savininkas turėtų turėti teisę uždrausti trečiosioms šalims vykdant komercinę veiklą įvežti į Sąjungą prekes laumžirgio pasirinkimo strategija jų ten į laisvą apyvartą, kai tokios prekės įvežamos iš trečiųjų šalių ir be leidimo yra pažymėtos prekių ženklu, kuris yra tapatus arba iš esmės 100 tikslių dvejetainių parinkčių rodiklis mt4 tokioms prekėms įregistruotam ES prekių ženklui; 16 šiuo tikslu ES prekių ženklų savininkams turėtų būti leistina užkirsti kelią teises pažeidžiančių prekių įvežimui ir visų muitinių procedūrų taikymui joms, įskaitant tranzitą, perkrovimą, sandėliavimą, europos bendrijos prekių ženklų sistema zonas, laikinąjį saugojimą, laikinąjį įvežimą perdirbti ar laikinąjį įvežimą, taip pat ir tuo atveju, kai tokių prekių neketinama pateikti Sąjungos rinkai.

Visų pirma muitinės turėtų vykdyti atitinkamus tikrinimus remdamosi rizikos analizės kriterijais; 17 siekiant suderinti poreikį užtikrinti efektyvų teisių į prekių ženklus įgyvendinimą ir būtinybę išvengti laisvos prekybos teisėtomis prekėmis suvaržymų, ES prekių ženklo savininkui suteikta teisė turėtų nustoti galioti tuo atveju, kai Europos Sąjungos prekių ženklų europos bendrijos prekių ženklų sistema toliau — ES prekių ženklų teismaskompetentingame priimti esminį sprendimą dėl to, ar buvo pažeistas ES prekių ženklas, pradėtame paskesniame procese deklarantas arba prekių turėtojas sugeba įrodyti, kad ES prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti pateikti prekes rinkai galutinės paskirties šalyje; 18 Reglamento ES Nr.

Tarptautinių nepatentuotų pavadinimų toliau — INNkaip į vaistinių preparatų sudėtį įeinančių veikliųjų medžiagų visuotinai pripažintų bendrinių pavadinimų, požiūriu labai svarbu tinkamai atsižvelgti į esamus apribojimus prekių ženklo teisių poveikiui. Todėl ES prekių ženklo savininkas neturėtų turėti teisės, remdamasis į vaistų sudėtį įeinančios veikliosios medžiagos INN ir prekių ženklo panašumais, užkirsti kelią trečiajai šaliai įvežti į Sąjungą prekes neišlei­ džiant jų ten į laisvą apyvartą; 20 tam, kad ES prekių ženklų savininkai turėtų galimybę efektyviau kovoti su klastojimu, jiems turėtų būti suteikta teisė uždrausti teises pažeidžiančiu ženklu žymėti prekes ir atlikti parengiamuosius veiksmus prieš žymėjimą; 21 ES prekių ženklu suteikiamos išimtinės teisės neturėtų suteikti savininkui teisės uždrausti trečiosioms šalims naudoti žymenis ar nuorodas, jeigu jie naudojami teisingai, taigi — laikantis sąžiningos pramoninės ir komercinės veiklos praktikos.

Tam, kad būtų sukurtos vienodos sąlygos prekybiniams pavadinimams ir ES prekių ženklams ginčų atveju, atsižvelgiant į tai, kad prekybiniams pavadinimams dažnai suteikiama neribota apsauga vėlesnių prekių ženklų atžvilgiu, turėtų būti laikoma, kad toks naudojimas apima tik trečiosios šalies asmenvardžio naudojimą. Tuo remiantis taip pat turėtų būti leidžiama naudoti aprašomuosius arba skiriamųjų požymių neturinčius žymenis ar bendrai nuorodas.

Be to, savininkui neturėtų būti suteikta teisė uždrausti teisingai ir sąžiningai naudoti Europos bendrijos prekių ženklų sistema prekių ženklą siekiant identifikuoti ar nurodyti prekes ar paslaugas kaip savininko prekes ar paslaugas. Trečiosioms šalims naudojant prekių ženklą siekiant atkreipti vartotojų dėmesį į perparduodamas originalias prekes, kurias iš pradžių pardavė ES prekių ženklo savininkas arba kurios buvo parduodamos su jo leidimu Sąjungoje, toks naudojimas turėtų būtų laikomas teisingu, jei jis tuo pačiu metu atitinka sąžiningą pramoninės ir komercinės veiklos praktiką.

Trečiosioms šalims naudojant prekių ženklą meninės raiškos tikslu, toks naudojimas turėtų būtų laikomas teisingu, jei jis tuo pačiu metu atitinka sąžiningą pramoninės ir komercinės veiklos praktiką. Todėl Reglamente EB Nr. Vartojami bendrieji terminai turėtų būti aiškinami kaip apimantys tik visas prekes ir paslaugas, kurias aiškiai žymi pažodine reikšme vartojamas terminas. ES prekių ženklų, kurie dėl ankstesnės Tarnybos praktikos buvo įregistruoti visai Nicos klasifikacijos klasės antraštei, savininkams turėtų būti suteikta galimybė pritaikyti savo prekių ir paslaugų sąrašus siekiant užtikrinti, kad registro turinys atitiktų būtinus aiškumo ir tikslumo standartus pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką; 26 tikslinga supaprastinti ES ir nacionalinių prekių ženklų paieškų sistemą išvengiant nepagrįsto delsimo regist­ ruojant ES prekių ženklą ir padaryti ją lankstesnę naudotojų poreikių ir prioritetų atžvilgiu, kartu ES prekių ženklų paiešką padarant neprivalomą.

Neprivaloma ES ir nacionalinių prekių ženklų paieška turėtų būti papildyta visuomenei suteikiant galimybę nemokamai naudotis išsamiomis, sparčiomis ir galingomis paieškos sistemomis, sukurtomis bendradarbiaujant Tarnybai ir europos bendrijos prekių ženklų sistema narių centrinėms pramoninės nuosavybės tarnyboms, įskaitant Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnybą; 27 siekiant papildyti esamas nuostatas dėl Bendrijos kolektyvinių ženklų ir ištaisyti dabartinį nacionalinių sistemų ir ES prekių ženklų sistemos disbalansą, būtina įrašyti konkrečias nuostatas siekiant suteikti Europos Sąjungos sertifikavimo prekybos sistemos imties dydis toliau — ES sertifikavimo ženklai apsaugą, kurios suteiktų europos bendrijos prekių ženklų sistema sertifikavimo institucijai ar organizacijai leisti sertifikavimo sistemos dalyviams naudoti ženklą prekėms ar paslaugoms, atitinkančioms sertifikavimo reikalavimus, žymėti; 28 taikant dabartinę ES prekių ženklų sistemą įgyta patirtis parodė, kad yra galimybių tobulinti tam tikrus procedūros aspektus.

Todėl reikėtų imtis tam tikrų priemonių siekiant atitinkamais atvejais supaprastinti ir pagreitinti procedūras, taip pat prireikus didinti teisinį tikrumą bei nuspėjamumą; 29 dėl teisinio tikrumo priežasčių ir siekiant suteikti didesnį skaidrumą reikėtų aiškiai apibrėžti visas Tarnybos užduotis, įskaitant tas, kurios nėra susijusios su ES prekių ženklų sistemos valdymu; 30 siekiant skatinti praktikos konvergenciją ir kurti europos bendrijos prekių ženklų sistema priemones, būtina nustatyti tinkamą Tarnybos ir valstybių narių pramoninės nuosavybės tarnybų, įskaitant Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnybą, bendradar­ biavimo sistemą, apibrėžiant pagrindines bendradarbiavimo sritis ir suteikiant galimybę Tarnybai koordinuoti atitinkamus Sąjungai ir valstybėms narėms svarbius bendrus projektus ir iki tam tikros maksimalios sumos tuos projektus finansuoti.

Ta bendradarbiavimo veikla turėtų būti naudinga įmonėms, naudojančioms prekių ženklų sistemas Europoje. Papildomos išlaidos yra susijusios su tuo, kad vykdoma daugiau protesto ir pripažinimo negaliojančiu procedūrų, kurios yra susijusios su ES prekių ženklais arba kurias inicijuoja tokių prekių ženklų savininkai, taip pat su informuotumo didinimo veikla, susijusia su ES prekių ženklų sistema, ir su veikla, kuria siekiama užtikrinti ES prekių ženklų teises.

Prekių ženklų paieška

Todėl yra tikslinga užtikrinti, kad Tarnyba valstybėms narėms kompensuotų išlaidų dalį, patiriamą dėl jų vaidmens užtikrinant sklandų ES prekių ženklų sistemos veikimą. Tokia kompensacija turėtų būti mokama su sąlyga, kad valstybės narės pateikia atitinkamus statistinius duomenis.

Toks kompensavimas neturėtų būti tokios apimties, dėl kurios susidarytų Tarnybos biudžeto deficitas; 35 siekiant patikimai valdyti finansus, reikėtų vengti pernelyg didelio Tarnybos biudžeto pertekliaus susidarymo.

5 prekybos sistemos principai ecc coinmarketcap

Tai neturėtų daryti poveikio Tarnybos disponavimui finansinėmis atsargomis, kurių užtektų jos vienų metų veiklos išlaidoms padengti, kad būtų užtikrintas jos veiklos tęstinumas ir užduočių vykdymas. Tos atsargos turėtų būti naudojamos tik siekiant užtikrinti nepertraukiamą šiame reglamente nustatytų Tarnybos užduočių vykdymą; 36 atsižvelgiant į tai, kad Tarnybai mokami mokesčiai yra nepaprastai svarbūs ES prekių ženklų sistemos veikimui, ir į tai, kad ši sistema papildo nacionalines prekių ženklų sistemas, tų mokesčių dydį reikia nustatyti tiesiogiai Reglamento EB Nr.

Nustatytas mokesčių dydis turėtų būti toks, kad būtų užtikrinta, jog: pirma, iš jų gaunamos shaef prekybos sistemos kolkata iš esmės būtų pakankamos Tarnybos biudžetui subalansuoti; antra, ES prekių ženklų ir nacionalinės prekių ženklų sistemos egzistuotų kartu ir papildytų viena kitą, taip pat atsižvelgiant į rinkos, kurią apima ES prekių ženklas, dydį ir mažųjų bei vidutinių įmonių poreikius; ir, trečia, valstybėse narėse būtų veiksmingai užtikrinamos ES prekių ženklo savininkų teisės; 37 Reglamentu EB Nr.

Dėl šios priežasties taip pat būtina Reglamente EB Nr. Todėl Reglamentas EB Nr. Komisijos reglamentas EB Nr. Įsteigiama Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba toliau — Tarnyba. Visos nuorodos Sąjungos teisėje į Vidaus rinkos derinimo tarnybą prekių ženklams ir pramoniniam dizainui laikomos nuorodomis į Tarnybą.

Bet kuriam asmeniui, pagal europos bendrijos prekių ženklų sistema teisę įgaliotam naudotis teisėmis, kurias suteikia kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda, užprotestavus, prekių ženklas, dėl kurio paduota paraiška, neregistruojamas tais atvejais ir ta apimtimi, kuria pagal Sąjungos teisės aktus ar nacionalinę teisę, numatančius kilmės vietos nuorodų ar geografinių nuorodų apsaugą: i paraiška dėl kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos jau buvo paduota pagal Sąjungos teisės aktus arba nacionalinę teisę iki paraiškos įregistruoti ES prekių ženklą dienos arba prašymo suteikti paraiškai prioritetą jei registracija atliekama vėliau datos; ii ta kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda suteikia teisę uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą.

bitcoin satoshi nakamoto paper pdf ib prekybos galimybės

Įregistruoto ankstesnio prekių ženklo, kaip apibrėžta 2 dalyje, savininkui užprotestavus, prekių ženklas, dėl kurio paduota paraiška, neregistruojamas, jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui arba panašus į jį, nepriklausomai nuo to, ar prekės arba paslaugos, kurių atžvilgiu paduota prekių ženklo paraiška, yra europos bendrijos prekių ženklų sistema prekėms ar paslaugoms, kurioms buvo įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, yra į jas panašios ar nepanašios, jeigu ankstesnis ES prekių ženklas turi reputaciją Sąjungoje arba ankstesnis nacionalinis prekių ženklas turi reputaciją atitinkamoje valstybėje narėje ir jeigu be tinkamos priežasties naudojant prekių ženklą, dėl kurio paduota paraiška, būtų nesąžiningai pasinaudojama ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar reputacija arba kenkiama europos bendrijos prekių ženklų sistema skiriamajam požymiui ar reputacijai.

ES prekių ženklo registracija suteikia savininkui išimtines teises į tą ženklą. Nedarant poveikio savininkų teisėms, įgytoms iki ES prekių ženklo paraiškos padavimo dienos arba prioriteto datos, to ES prekių ženklo savininkas taip pat turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims vykdant komercinę veiklą įvežti į Sąjungą prekes, jų neišleidžiant į laisvą apyvartą joje, kai tokios prekės, įskaitant pakuotę, įvežamos iš trečiųjų šalių ir be leidimo yra pažymėtos prekių ženklu, kuris yra tapatus tokioms prekėms įregistruotam ES prekių ženklui arba kurio pagal esminius požymius negalima atskirti nuo to prekių ženklo.

Pagal pirmą pastraipą ES prekių ženklo europos bendrijos prekių ženklų sistema suteikta teisė nustoja galioti, jei procedūros, skirtos nustatyti, ar ES prekių ženklas buvo pažeistas, inicijuotos vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu ES Nr. ES prekių ženklu suteikiamos teisės pirmenybę trečiųjų šalių atžvilgiu turi nuo paskelbimo apie prekių ženklo registraciją dienos.

Už veiksmus, atliekamus po ES prekių ženklo paraiškos paskelbimo dienos, galima reikalauti pagrįsto dydžio kompensacijos, jei tie veiksmai po paskelbimo apie prekių ženklo registraciją dėl to paskelbimo taptų draudžiami.

Europos bendrijos prekių ženklų sistema. Pokyčiai Bendrijos prekių ženklų sistemoje

Bylą nagrinėjantis teismas nepriima sprendimo dėl tos bylos esmės, kol nepaskelbta registracija. ES prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiajai šaliai vykdant komercinę veiklą naudoti: a trečiosios šalies vardą pavardę arba adresą, kai trečioji šalis yra fizinis asmuo; b žymenis ar nuorodas, kurie nėra skiriamieji arba kurie yra susiję su prekių ar paslaugų rūšimi, kokybe, kiekiu, paskirtimi, verte, geografine kilme, prekės pagaminimo ar paslaugos suteikimo laiku arba kitomis prekių ar paslaugų charakteristikomis; c ES prekių ženklą siekiant identifikuoti ar nurodyti prekes ar paslaugas kaip to prekių ženklo savininko prekes ar paslaugas, visų pirma tais atvejais, kai naudoti tą prekių ženklą būtina siekiant nurodyti prekės ar paslaugos paskirtį, visų pirma, kai jos naudojamos kaip priedai ar atsarginės dalys.

ES prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti jį naudoti prekėms, kurios pažymėtos tuo prekių ženklu paties savininko arba su jo sutikimu buvo išleistos į Europos ekonominės erdvės rinką.

Teisių pažeidimo procedūrose ES prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti naudoti vėlesnį įregistruotą ES prekių ženklą, jei tas vėlesnis prekių ženklas nebūtų paskelbtas negaliojančiu pagal šio reglamento 53 straipsnio 1, 3 ar 4 dalį, 54 straipsnio 1 ar 2 dalį arba 57 straipsnio 2 dalį.

Naujasis ES prekių ženklų reglamentas Pakeitimai taikomi nuo m. Be kita ko, iš dalies keičiančiu reglamentu pakeista: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos pavadinimas ; Europos Sąjungos prekių ženklų tarnybos administruojamo prekių ženklo pavadinimas; prekių ženklų mokesčių sistema. Taip pat atlikti su nagrinėjimo procedūromis, absoliučiais pagrindais, protestu ir anuliavimu, santykiniais pagrindais ir apeliacijomis susiję pakeitimai.

Tais atvejais, kai vadovaujantis 1 arba 2 dalimi ES prekių ženklo savininkas neturi teisės uždrausti naudoti vėlesnį įregistruotą prekių ženklą, to vėlesnio įregistruoto prekių ženklo savininkas teisių pažeidimo procedūrose neturi teisės uždrausti naudoti tą ankstesnį ES prekių ženklą. Prašyme įregistruoti perdavimą pateikiama informacija, skirta ES prekių ženklui, naujajam savininkui, prekėms ir paslaugoms, su kuriomis yra susijęs perdavimas, identifikuoti, taip pat dokumentai, kuriais deramai patvirtinamas perdavimas pagal 2 ir 3 dalis.

Prašyme atitinkamais atvejais taip pat gali būti pateikiama informacija, skirta naujojo savininko atstovui identifikuoti.

Pasiektas susitarimas dėl Europos Sąjungos prekių ženklų reformos

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma: a išsami prašyme įregistruoti perdavimą pateiktina informacija; b dokumentų, kurie reikalingi perdavimui patvirtinti, rūšys, atsižvelgiant į įregistruoto savininko europos bendrijos prekių ženklų sistema teisių perėmėjo duotus sutikimus; c išsami informacija apie tai, kaip tvarkyti dalinio perdavimo prašymus užtikrinant, kad prekės ir paslaugos, kurioms tebetaikoma likusi registracija, nesutaptų su prekėmis ir paslaugomis, kurioms taikoma naujoji registracija, ir kad naujajai registracijai būtų sukurta atskira byla, įskaitant naują registracijos numerį.

Tais atvejais, kai perdavimo registracijai taikomos sąlygos, nustatytos 1—3 dalyse arba 5b dalyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose, netenkinamos, Tarnyba praneša pareiškėjui apie trūkumus.

Jei per Tarnybos nurodytiną laikotarpį trūkumai neištaisomi, ji atmeta prašymą įregistruoti perdavimą. Dviejų ar daugiau prekių ženklų perdavimui įregistruoti gali būti pateikiamas vienas bendras prašymas su sąlyga, kad kiekvienu atveju yra tas pats registruotas savininkas ir teisių perėmėjas.

Lietuviški prekių ženklai – bendroje ES sistemoje - Atea, Europos bendrijos prekių ženklų sistema

Dalinio perdavimo atveju kiekvienas pirminio savininko pateiktas prašymas, nagrinėjamas pirminės registracijos atžvilgiu, laikomas nagrinėjamu likusios registracijos bei naujosios registracijos atžvilgiu. Jei už tokį prašymą reikia mokėti mokesčius ir tuos mokesčius jau yra sumokėjęs pirminis savininkas, naujasis savininkas už tokį prašymą neturi mokėti jokių papildomų mokesčių. Jeigu ES prekių ženklas be jo savininko leidimo yra įregistruotas asmens, kuris yra prekių ženklo savininkas, atstovo arba patikėtinio vardu, savininkas turi teisę reikalauti ES prekių ženklą perleisti jam, išskyrus atvejus, kai toks atstovas arba patikėtinis pagrindžia savo veiksmus.

Europos bendrijos prekių ženklų sistema. Pokyčiai Bendrijos prekių ženklų sistemoje Paieškos būdai Susitarta dėl paprastesnių Europos Sąjungos prekių ženklų gavimo sąlygų ir veiksmingesnės jų apsaugos. Po beveik trejus metus trukusių derybų, kurių metu buvo siekiama suderinti prekių ženklo teisinį reguliavimą Europos Sąjungos valstybėse, įskaitant prekių ženklų registravimo sistemas, atsinaujinęs Reglamentas dėl Bendrijos prekių ženklo turėtų įsigalioti pirmąjį m. Visų pirma, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai nuspręsta atitinkamai suvienodinti naudojamas sąvokas, t. European Union Intellectual Property Office.

Savininkas gali pateikti prašymą dėl ženklo perleidimo pagal šio straipsnio 1 dalį: a Tarnybai pagal 53 straipsnio 1 dalies b punktą, vietoj prašymo dėl paskelbimo negaliojančiu; b Europos Sąjungos prekių ženklų teismui toliau — ES prekių ženklų teismaskaip nurodyta 95 straipsnyje, vietoj priešieškinio dėl paskelbimo negaliojančiu remiantis straipsnio 1 dalimi.

Vienos iš šalių prašymu 1 dalyje nurodytos teisės arba tų teisių perdavimas įrašomi į registrą ir paskelbiami. Pagal 2 dalį padarytas įrašas registre vienos iš šalių prašymu anuliuojamas arba pakeičiamas.

baby kishu crypto termitai prekybos sistemos suvestinėje

Pagal 3 dalį padarytas įrašas registre vienos iš šalių prašymu anuliuojamas arba pakeičiamas. Pagal 5 dalį padarytas įrašas registre vienos iš šalių prašymu anuliuojamas arba pakeičiamas. Prašymas įregistruoti 1 dalyje nurodytas teises laikomas paduotu tik tada, kai sumokamas reikiamas mokestis. Licencijos registracijos prašyme gali būti prašoma įrašyti licenciją į registrą vienu arba keliais iš toliau nurodytų statusų: a išimtinė licencija; b sublicencija tuo atveju, kai tą licenciją suteikia licencijos turėtojas, kurio licencija įrašyta į registrą; c licencija, psa akcijų pasirinkimo sandoriai tik daliai prekių ar paslaugų, kurioms įregistruotas ženklas; d licencija, galiojanti tik dalyje Sąjungos; e laikina licencija.

Prekių ženklų paieška

Kai licenciją prašoma įrašyti kaip pirmos pastraipos c, d ir e punktuose nurodytą licenciją, licencijos registracijos prašyme nurodomos prekės ir paslaugos, Sąjungos dalis ir laikotarpis, kuriems suteikiama licencija. Jei netenkinamos registracijai europos bendrijos europos bendrijos prekių ženklų sistema ženklų sistema sąlygos, kaip nustatyta 19—22 straipsniuose, šio straipsnio 1 ir 3 dalyse bei kitose pagal šį reglamentą priimtose taikytinose taisyklėse, Tarnyba praneša pareiškėjui apie trūkumus.

Jei trūkumai per Tarnybos nurodytą laikotarpį nepašalinami, ji registracijos paraišką atmeta. Pagal 22a straipsnio 1 dalį atlikta registracija anuliuojama ar pakeičiama vieno iš suinteresuotų asmenų prašymu.

Prašyme pateikiamas atitinkamo ES prekių ženklo registracijos numeris ir konkreti informacija apie teisę, kurios registraciją prašoma anuliuoti arba pakeisti. Prašymas panaikinti licenciją, daiktinę teisę arba vykdymo užtikrinimo priemonę laikomas pateiktu tik tada, kai sumokamas reikiamas mokestis. Prie prašymo pridedami dokumentai, kuriais įrodoma, kad įregistruota teisė nebeegzistuoja arba kad licencijos ar kitos teisės turėtojas sutinka anuliuoti arba pakeisti registraciją.

Jei nesilaikoma registracijos anuliavimo ar pakeitimo sąlygų, Tarnyba praneša pareiškėjui apie trūkumus. Jei trūkumai per Tarnybos nustatytiną laikotarpį nepašalinami, ji atmeta prašymą anuliuoti ar pakeisti registraciją.

Šio straipsnio 1—5 dalys mutatis mutandis taikomos pagal 22a straipsnio 5 dalį bylose padarytiems įrašams. ES prekių ženklo paraiška paduodama Tarnybai. Tarnyba pareiškėjui nedelsdama išduoda patvirtinimą, kuriame nurodomas bent jau paraiškai suteiktas numeris, ženklo vaizdas, aprašymas ar kitokia atpažinimo priemonė, dokumentų pobūdis bei skaičius ir jų gavimo data. Tas patvirtinimas gali būti išduotas elektroninėmis priemonėmis. Už ES prekių europos bendrijos prekių ženklų sistema paraišką mokamas paraiškos mokestis, apimantis vieną prekių arba paslaugų klasę, ir atitinkamais atvejais vienos ar kelių klasių mokestis už kiekvieną papildomą prekių ir paslaugų klasę, kai paraiškoje nurodoma daugiau nei viena klasė, taip pat atitinkamais atvejais paieškos mokestis.

Panašumas Lygindami savo prekių ženklą su anksčiau įregistruotais prekių ženklais, turėtumėte įsivaizduoti, kad esate tipinis vartotojas. Privalote užduoti sau tokį klausimą: ar vartotojas būtų linkęs manyti, kad mano prekių ženklas jau kažkam priklauso? Jeigu atsakymas teigiamas, gali kilti sunkumų.

Be 1 ir 2 dalyse nurodytų reikalavimų ES prekių ženklo paraiška turi atitikti formalius reikalavimus, europos bendrijos prekių ženklų sistema šiame reglamente ir pagal jį priimtuose įgyvendinimo aktuose. Jei tose sąlygose numatyta, kad prekių ženklas atvaizduojamas elektronine forma, vykdomasis direktorius gali nustatyti tokios elektroninės bylos formatus ir maksimalų dydį.

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma paraiškoje pateiktina išsami informacija. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

  1. Naujasis ES prekių ženklų reglamentas
  2. Susitarta dėl paprastesnių Europos Sąjungos prekių ženklų gavimo sąlygų ir veiksmingesnės jų apsaugos.
  3. «Черный ход» представлял собой несколько строк хитроумной программы, которые вставил в алгоритм коммандер Стратмор.
  4. Она уже готова была выскочить из комнаты, когда Стратмор наконец повернул рубильник и вырубил электропитание.
  5. Policijos dvejetainiai variantai

Prekės ir paslaugos, dėl kurių paduodama prekių ženklo registracijos paraiška, klasifikuojamos pagal klasifi­ kacijos sistemą, nustatytą m.